Honitba roku 2021

Díky neustálým aktivitám a nepřetržité práci členů sdružení jsme získali toto prestižní ocenění. 

Honitba Maršovec

je od jihovýchodu Opavy přes Kylešovice po Komárov, přes Chvalíkovice, Raduň, Vršovice až téměř po Bohučovice, v celkové rozloze 1914 ha z níž 225 ha zabírá les, 46 ha vodní plochy, 21 ha plochy ostatní a 1622 ha je zemědělská půda.

Práce s krajinou ve prospěch volně žijící zvěře je velmi důležitá. Realizovali jsme místa, kde zvěř může nerušeně odpočívat a napít se. Pro tyto účely preferujeme přírodní napajedla, a proto jsme se rozhodli, že se budeme snažit zadržet vodu pomocí dotací z programu AOPK na podporu a ochranu funkcí krajiny.  Zatím se nám podařilo vloni zrealizovat tři tůně, dvě jsou v lokalitě Třešňůvky a jedna je v lokalitě Remíza Chvalíkovice. Lokality pro tůňky byly vytyčeny správně, neboť hned druhý den po výkopu byly plné vody, mají dohromady plochu asi 310 m2. Tůně jsme nevytvářeli náhodně, ale vycházeli jsme z odtokových linií ve vybraných lokalitách, tak, aby byly tůně napájeny také spodní vodou a přispívaly k přirozenému cyklu vody v krajině.

Hranice honitby Maršovec

Definice pojmu honitba

Nezbytným základem pro výkon práva myslivosti je část krajiny – tzv. honitba. Honitba je souborem souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti. Pokud jde o podstatu honebních pozemků, jedná se o takové, které nespadají do rámce nehonebních (nehonebními pozemky se rozumí pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti). Součástí honitby může být také bažantnice – část honitby, v níž jsou vhodné podmínky pro intenzivní chov bažantů. Bažantice však existují také jako samostatné honitby (tzv. „samostatné bažantnice). Tyto však byly uznány podle předchozí právní úpravy s tím, že stávající zákon o myslivosti umožnil svým ust. § 69 jejich zachování.